Sākums Materiāli Reģistrācija Ieeja 18:22 Trešdiena 01.12.2021
Vietnes izvēlne

Kataloga kategorijas
Olimpisko spēļu kvalifikācija [4]
Vankūveras 2010.gada Olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrs
Olimpiādes gaidās [7]
Komandas sastāvs [1]
Komandas statistika [2]
Pasaules čempionāts 2009 [7]
Pasaules čempionāts 2009. Šveicē - Cīrihē un Bernē
Dažādi [5]
Pasaules čempionāts 2010 [6]
Pasaules čempionāts 2010 Vācijā
Pārbaudes spēles [1]

Īsumā par galveno

Sākums » Materiāli » Latvijas izlase » Dažādi

Sprukts: "Cilvēki jau nezina izlases aizkulises..."

Viens no Latvijas labākajiem hokeja uzbrucējiem intervijā "Sporta Avīzei" izteicies, ka Latvijas izlases aizkulises nav tik spožas, kā to varētu spriest pēc labajiem rezultātiem - komandas nodrošinājums gadu no gada esot diezgan nožēlojamā līmenī, kas neveicina panākumus.

"Cilvēki nesaprot, ka ikviens sīkums iespaido spēles kvalitāti. Visam jābūt perfekti. Ir gan iets, gan ru­nāts. Viss pa­ma­zām no­klust," Sprukts norāda, ka Hokeja federācijas vadība ignorē elementārus principus. "Mēdz būt, ka tie, kas ie­tu vai bū­tu tie­sī­gi ru­nāt par ko­man­dai ne­pie­cie­ša­mo, at­brauc pirms pa­šām pa­sau­les čem­pio­nā­ta spē­lēm. Gri­bē­tos, lai ini­ci­atī­va nāk­tu no ko­man­das va­dī­bas. Šo­gad it kā ne­bi­ja ne­kā­du strī­du, un var­būt tā­pēc tik la­bi spē­lē­jām. Ta­ču strī­du ne­bi­ja tāpēc, ka tie, kam bi­ja ko teikt, klu­sē­ja."

"Ja ho­ke­jā tā bū­tu vie­nā spē­lē vai čem­pio­nā­tā, va­rē­tu pa­ciest, bet ne­kas ne­mai­nās gadiem... Prasi, ku­ram gri­bi. Mū­su ho­ke­jis­tiem, kas at­brauc no ār­zem­ju klu­biem, lie­kas dī­vai­na iz­la­ses kārtība. AHL, kur spē­lē­ju, viss ir - pat len­ta, ko spē­lē­tājs tin ap kā­jām, šņo­res slid­zā­ba­kiem. Iz­la­sē, ja sa­plīst šņo­res, ir ti­kai pār­is vei­du, bet nav to, kā­das va­jag kon­krē­ta­jiem zā­ba­kiem. At­bil­dī­ga­jam dar­bi­nie­kam, ja viņš ir viens, grū­ti tās sa­da­būt. Kamēr mek­lē šņo­res, mai­na no ci­tām ko­man­dām vai ci­tā­dāk iz­lī­dzas, pa to lai­ku kā­dam ne­pie­cie­šams uz­asi­nāt sli­das. Jā­cī­nās par spē­lē­tā­ju for­mu, ku­ru ne­at­ved vie­nu die­nu, ot­ru, tre­šo, tad aiz­mirst, tad vei­ka­lā nav ne­pie­cie­ša­mā sor­ti­men­ta. Tās ir aiz­ku­li­ses, ko cil­vē­ki ne­zin, un vi­ņiem šo­pa­va­sar va­rē­ja lik­ties, ka viss ir kār­tī­bā. Bet dau­dziem ir apni­cis kaut ko pra­sīt, jo re­zul­tā­ta nav," "Sporta Avīzei" atklāj uzbrucējs.

"Cil­vēks no ma­las do­mā - ho­ke­jis­ti tik daudz pra­sī­ja, vi­ņiem vi­su it kā ie­de­va, bet vi­ņi taču ne­ko nevar iz­da­rīt lau­ku­mā! Ja no ma­nis pra­sa re­zul­tā­tu, lai no sā­ku­ma no­dro­ši­na ap­stāk­ļus, lai va­ru rezul­tā­tus sa­sniegt. Ja līdz spē­lē­ša­nai viss ir gā­jis līk­lo­ču... Šo­gad spēlē­tā­jiem div­reiz die­nā bi­ja jābrauc uz Piņ­ķiem tre­nē­ties, bet iz­la­sei ne­bi­ja no­dro­ši­nā­ta die­nas mal­tī­te. Pēc pirm­ā tre­ni­ņa jābrauc kaut kur pa­ēst, tad at­pa­kaļ. Tas ir ab­surds! Neviens ho­ke­jists ne­ko ne­tei­ca, lai lie­ki netērētu emo­ci­jas. Čem­pio­nā­tā no­spē­lē­jām la­bi, bet var­būt bū­tu vēl la­bāk, ja par it kā sī­ku­miem ne­va­ja­dzē­tu do­māt? Pro­tams, spē­li un gai­sot­ni ko­lek­tī­vā vei­do arī fi­zis­kais, emo­ci­onā­lais, psiholoģis­kais stā­vok­lis, si­tu­āci­ja ģime­nē. Ja to nav aug­stā­ka­jā lī­me­nī, gai­dīt mil­zu sa­snie­gu­mus ar mū­su re­sur­siem ir nepama­to­ti."

"Arī "Di­na­mo" ve­či sa­ka, ka lī­me­nis ko­man­dā ir aug­stāks ne­kā iz­la­sē, bet va­ja­dzē­tu būt ot­rā­di. Turklāt tās nav pirm­ās spē­les iz­la­sei, kad kāds va­rē­tu ne­zi­nāt, kas un kā ir jā­da­ra," Sprukts norāda, ka šajā gadījumā runa ir par negribēšanu, nevis nevarēšanu, taču uzsver - lai visu beidzot atrisinātu, būtu nepieciešama gara un atklāta saruna. "Šo problēmu ne­var ie­likt avī­zē di­vās sle­jās, jo kāds to ne­būs pa­rei­zi sa­pra­tis un vai­cās, ko tas Sprukts tur muld? Vis­i esot ap­mie­ri­nā­ti. Tā ir atse­viš­ķa sa­ru­nas tē­ma, uz­ai­ci­not vis­as ie­in­te­re­sē­tās pus­es."

Izmantotie resursi:
"Sporta Avīze"Avots: http://esports.lv/hokejs/14072009-sprukts_cilveki_jau_nezina_izlases_aizkul
Kategorija: Dažādi | Pievienoja: Admin (14.07.2009)
Skatījumu skaits: 631 | Reitings: 0.0/0 |
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]
Skaties spēles, kad vēlies!
Lattelecom Interaktīvā TV
Pieslēdzies bezmaksas un skaties TV sev ērtā laikā nevis, kad programmā paredzēts.

Aktuāli
Kontinentālā Hokeja Līga

Jaunatnes hokeja līga


Iespējams iegādāties "Dinamo" spēlētāju un notikumu kartiņu foto komplektu.
Vairāk par to ŠEIT.
Neskaidrību gadījumā JAUTĀ.

Meteo
Laiks Vankūveras
Laiks Gelsenkirchen

Ieejas forma
Lietotāja vārds:
Parole:

Meklēšana

Vietnes draugi

Statistika

Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0

Copyright "HOKEJS latviešu gaumē" © 2021 Uzturēšanu nodrošina uCoz